Partneři klubu

Stavokomplet

Firma Stavokomplet byla založena v listopadu 1992 s cílem poskytovat kvalitní servis v oblasti městského inženýrství, spočívající v projektové přípravě staveb, inženýrské činnosti a samotné realizaci stavby až do kolaudace, formou na klíč.

3_20220519_130258.png
Navštívit web partnera

Významný podíl zakázek firmy tvoří také výstavba ostatních prvků městského inženýrství. Jedná se především o budování plynovodních a elektrorozvodných sítí, komunikací, úpravu a rekultivaci skládek.
Naše zkušenosti s prováděním železobetonových a betonových monolitických konstrukcí uplatňujeme v pozemních, dopravních a průmyslových stavbách.
Součástí našich činností je úprava a revitalizace vodních toků. Zde se snažíme využívat netradičních řešení v souladu s nejnovějšími poznatky z jednotlivých oborů. Spolupracujeme s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka v Praze, Střediskem výzkumu a laboratoří ZBA a.s. a využíváme znalostí a poznatků našich předních odborníků v jednotlivých oborech.
V roce 2000 byl zřízen odštěpný závod společnosti s oprávněním provozovat živnost „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“. Odštěpný závod společnosti zásobuje pitnou vodou přibližně třicet tisíc obyvatel a odvádí a likviduje odpadní vody přibližně od čtyřiceti tisíc obyvatel.
V naší firmě je zaveden systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, pomocí kterého dokladujeme naší stálou kvalitu, ale především ji dále rozvíjíme a zlepšujeme ke spokojenosti zákazníka.

Na základě rozhodnutí vedení společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. byla začleněna ochrana životního prostředí do systému řízení v souladu s normou ČSN EN ISO 14 001 : 2005 a společnost získala tento certifikát v květnu 2007.

Po splnění podmínek daných normou ČSN OHSAS 18001:2008 v oblasti bezpečnosti práce jsme obdrželi v dubnu 2008 certifikát, který nás zavazuje svou politikou bezpečnosti práce k vytvoření bezpečného pracoviště.


Vlastní jmění firmy

  • Účetní hodnota majetku společnosti byla k 31.12.2008 123 479 tis. Kč
  • Za své případné závazky ručí naše společnost celým svým vlastním jměním.
  • Základní kapitál společnosti je 12 120 000,- Kč
  • Firma STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934


Autorizované osoby

  • Ing. Martin Fučík - člen ČKAIT
  • autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb
  • David Pecka – člen ČKAIT
  • autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
Zpět na partnery